Vad gör Åstols Vägförening 😊 ?

 1. Vi skall ombesörja vägunderhåll, snöröjning, halkbekämpning
  o.dyl.
 2. Vi skall ombesörja att gatubelysning finns och fungerar på
  våra vägar och Trafikverkets vägar.
 3. Det ingår också förvaltning av lekplatsen i parken.
 4. Vi förvaltar i princip all övrig mark på Åstol som inte är
  tomtmark.
 5. Vi har godkänt ett nyttjanderättsavtal mellan ÅIS och Tjörns
  kommun som ger ÅIS nyttjanderätt över Stormvallen.
 6. Vi har träffat ett nyttjanderättsavtal med ÅSF och Tjörns
  kommun som ger ÅSF nyttjanderätt över plats för
  minnesplaketter vid vandringsleden.
 7. Drift och skötsel av kommunal badplats ligger utanför vårt
  uppdrag och regleras i avtal mellan ÅSF och Tjörns Kommun.
 8. Vi planerar för anskaffning av ny lekutrustning, rutschkana
  och klättervägg, här får vi ekonomiskt stöd av Tjörns
  Sparbank, Åstols Båtförening och Åstols Samhällsförening.
 9. Vi har ett projekt igång gällande Åledammen för att höja
  dammens vattenkvalitet. Vi har bl.a. planterat in Gräskarp, vi
  syresätter dammen, vi har införskaffat vasskniv för
  upprensning. Alla är välkomna att delta, detta är ett projekt
  som är tänkt att drivas på ideell basis och är beräknat att
  pågå under 2 år.

Hälsningar/Styrelsen
g.m. Per Thoresson