Handlingsplan för Åstol Året Runt

En del av Maritim Service och besöksnäring, ett projekt för platsutveckling inom Västra Götalandsregionen 2019-2020

 

Framtagen av: Projektgruppen för Åstol Året Runt. Aktuell version mars  2021.

1 BAKGRUND

Under åren 2019-2020 genomför Västra Götalandsregionen Maritim Service & Besöksnäring,
en satsning som inbegriper 7 havs- eller sjönära platser och Åstol är en av dem. Projektets
syfte är att skapa synergieffekter mellan besöksnäring och lokal samhällsservice på ett
sådant sätt att förutsättningarna för ett året-runt-levande samhälle stärks.
På Åstol finns starka krafter som på olika sätt arbetar för en levande ö. Dessa krafter
behöver samordnas och struktureras för att uppnå största möjliga effekt. Det är i dagens
läge viktigare än någonsin eftersom Åstol befinner sig i en befolkningsminskning. Hur kan vi
skapa ökat mervärde till att bo på eller ofta besöka Åstol? Hur kan vi skapa förutsättningar
för att de som väljer att bo, större eller mindre delar av året här, även fortsättningsvis kan
åtnjuta en fungerande samhällsservice i form av till exempel året-runt-öppen butik och färja
som går en gång i timmen?

2 OM HANDLINGSPLANEN

Handlingsplanen har tagits fram av projektgruppen för Åstols Året Runt. Gruppen, som har
sitt ursprung i det som kallades Åstols öråd, består av representanter för öns alla föreningar
och de flesta av dess företag, framförallt de kopplade till samhällsservice och/eller
besöksnäring. I september 2020 presenterades handlingsplanen som en slutrapport inom
Maritim Service och besöksnäring, det övergripande projektet. Handlingsplanen utgörs av en
nulägesanalys och ett framtagande av centrala målområden för Åstols framtida utveckling,
en utveckling som projektgruppen är övertygad om att det går att påverka. Vi anser dock att
det måste ske mot bakgrund av att vi har ett underlag för de strategier och åtgärder vi fattar
beslut om. Strävan handlar om att vi ska veta vad denna ö behöver snarare än att vi gissar
oss till det. Man kan säga att vi som lever på denna ö behöver veta vad ön behöver. Det har
projektgruppen arbetat med att ta reda på.
Nedan presenteras de övergripande resultaten av den nulägesanalys som gjorts. Under
hösten 2019 och början av våren 2020 genomförde projektgruppen en insamling av statistik
för att kunna identifiera och göra en analys av synergieffekter mellan samhällsservice och
besöksnäring. En del av underlaget har hämtats ur SCB´s lokalekonomiska analys av Åstol
som område, resten har undersökts och samlats in av projektgruppen själv.
Tanken är att denna handlingsplan ska bilda underlag för ett fortsatt arbete på Åstol. Den är
ett levande dokument och uppdateras därför kontinuerligt. Inspirerade av de globala målen
inom Agenda 2030 vill vi sträva efter att arbetet sker på ett sådant sätt att de boende på
Åstol är inkluderade. Projektet ska präglas av hållbar utveckling både miljömässigt, kulturellt
och ekonomiskt för vår ö. Under vintern och våren 2021 kommer projektgruppen anordna “samtalsverkstäder” vars syfte är att formera öns Invånare (dvs boende) gruppvis och idévis
kring de olika utvecklingsområden som den här handlingsplanen identifierat. 

3 NULÄGE
Åstol är en ö utanför Tjörns sydspets som har 180 året-runt-boende. Ganska precis hälften
av dess 173 hus bebos av deltidsboende. I projektet kommer termen fritidsboende undvikas
då vi idag vet att de deltidsboende i snitt bor 80 dagar per år på Åstol. De står för hälften av
omsättningen i vår handelsbod samt för en betydande del av färjans passagerare, och utgör
därför en viktig resurs för Åstols förutsättningar att vara ett levande samhälle. Tillsammans
utgör alla boende på Åstol cirka 500 personer och Åstols framtid bärs av alla som bor hela
eller delar av året här. På sommaren ökar dessutom den mängd människor som vistas på ön
med minst det dubbla. Kurvan för de som bor hela året på Åstol är dock nedåtgående. År
2009 var det 216 personer och 2019 var vi 180 personer (85 av dessa var över 65 år).


Var skulle vi befinna oss år 2035
Om antalet året-runt-boende fortsätter att minska i samma takt som nu kommer vi år 2035
vara cirka 95 personer. Då har året-runt-boendet minskat med 44%. Samtidigt har då antalet
deltidsboende ökat med motsvarande siffra men samhällsservicen kommer då att vara
kraftigt hotad. Den samhällsservice vi mest värnar om på Åstol är vår handelsbod och vår
färja. Åstol har en enormt viktig handelsbod. Den skulle enligt ovanstående scenario
förmodligen bara ha öppet på sommaren. Samma förhållande råder för färjan Hakefjord.
Idag står de resande från Åstol för 45 % av färjans passagerare. Den turtäthet vi idag har
skulle påverkas mycket negativt vid ett minskat antal året-runt-boende.

4 ÅSTOLS STYRKOR
Initialt gjorde projektgruppen en inventering av det som attraherar människor att komma till
Åstol. Vi samlade också in besöksstatistik för dessa attraktioner. Till exempel erbjuder vår
välbesökta gästhamn lä för omkring 7000 personer varje säsong och vårt barnbad besöks av
ca 4000 personer varje sommar. Ön har också ett rikt utbud av kulturella och idrottsliga
event. De största styrkorna ligger dock i den fantastiska havs- och skärgårdsmiljön, parat
med en rik kulturell tradition av fiske och havsnära leverne. Under projektet har vi velat ta
reda på vad de som besöker Åstol upplever som dess styrkor. Vad är det mest unika med
Åstol? Vad lockar människor att komma hit även under lågsäsong?

5 ÅSTOLS UTVECKLINGSBEHOV

Boende
Om Åstol ska överleva som året-runt-samhälle, med den samhällsservice som då krävs,
måste vi använda oss av besöksnäringen på rätt sätt. Om vi till exempel vet varför människor
valt att bo här året runt eller tillbringa tid här på sommaren, kan vi få underlag för att veta vad som behövs för att locka fler att vara här året runt, såväl deltidsboende,
gästhamnsbesökare som turister.
Varför väljer människor att bo på Åstol? Varför väljer människor att bo på Åstol delar av
året? Varför väljer människor att besöka Åstol? Varför väljer människor att besöka Åstol på
vintern? Vad utgör den unika samhällskultur som vi så ofta talar om? Frågor om Åstols
dragningskraft behöver besvaras ur olika gruppers perspektiv. Allas bidrag är lika viktiga och
alla gruppers olika behov behöver tillgodoses. Samtidigt är det så att dessa gruppers skilda
behov står i relation till varandra och till stor del är gemensamma.

Samverkan
På Åstol finns ett antal föreningar, företag, församlingar samt andra verksamheter. Flera är
aktiva i att arbeta för att skapa förutsättningar för Åstol som ett levande året-runt-samhälle.
Av dessa är många på olika sätt riktade mot både samhällsservice och besöksnäring. Alla
dessa krafter behöver samordnas, mellan individer och mellan verksamheter. Samverkan
behövs också mellan Åstol och omkringliggande öar samt Tjörns kommun, andra
omkringliggande kommuner och regionen. För detta behövs gemensamma plattformar att
verka på där vi formar transparens och tydliga strukturer för dialog, gemensamma
prioriteringar, effektiviseringar samt högre grad av samarbete för Åstols framtid. Detta
målområde handlar också om att identifiera och inkludera alla olika typer av befintliga
resurser, såväl individuella, materiella som ekonomiska.

Kulturarvets utveckling
Åstol har en rik historia av bohuslänsk fisketradition och genomsyras av en havsnära
livskvalitet som vi pratar mycket om på Åstol. Vad består den samlade kulturella identiteten
av? Hur tar den sig uttryck? Vi behöver undersöka hur detta kulturarv ska identifieras samt
vad som är Åstols själ, den som vi vill att våra besökare ska erfara och lockas av. Inom detta
målområde ligger de strategier som är kopplade till en förstärkning av Åstols kulturarv, dels
ett äldre kulturarv men också nya former av kulturella uttryck. Vi skapar vår egen kultur och
vår historia som uttrycker olika gruppers intressen och behov. Med anledning av detta blir
det viktigt att främja samverkan mellan olika aktörer och kringliggande kulturliv om vad
Åstol erbjuder i form av kulturella aktiviteter, året runt.

Marknadsföring, information och kommunikation
Vi behöver en strategisk marknadsföring med utgångspunkt i Åstols utveckling. Vart ska
Åstol? Vad vill vi kommunicera om vår ö? Vilka olika typer av besökare inriktar vi oss mot?
Hur når vi dem som aldrig hört talas om Åstol och hur når vi dem som vill veta mer om Åstol
och vad Åstol har att erbjuda? Hur styr vi marknadsföringen så att den gynnar ett levande
året-runt-samhälle, så att besöksnäringen bidrar till vår samhällsservice och tvärtom? För att
nå ut till olika målgrupper behöver vi samverka kring innovativa lösningar för att berätta om
Åstol, lösningar som involverar många olika individer och aktörer. Kommun och region är ett
exempel på sådana aktörer. Vi har en fantastisk ö-värld som Åstol är en del av. Vi behöver sätta Åstol i centrum av denna
övärld och allt som den har att erbjuda. Vi är inte en ö, vi är en ö i en övärld. Det som finns
omkring oss är en resurs i marknadsföringen kring att välja att tillbringa mer tid här. Därför
måste vi i högre grad samverka med omgivande miljöer/samhällen. För de människor som
väljer att besöka ön behövs en tydlig organisation när de kommer hit. Vi behöver också vara
medvetna om att vi alla är aktörer i att bemöta våra besökare. Hur visar vi vad Åstol är för ö,
både i bemötande och med hjälp av resurser och material? 

6 GEMENSAM MÅLBILD

Vision
Åstol ska vara ett levande samhälle för boende, besökare samt för olika samhälls- och
företagsaktörer. Detta samhälle ska präglas av en stark kulturell skärgårdsidentitet parad
med den gemenskap, trivsel, glädje och livskvalitet som ger ökat mervärde till att bo på eller
ofta besöka Åstol.

Målområden
1. Boende (året-runt–boende, deltidsboende, turister samt gästhamnsbesökare).
2. Samverkan dels mellan föreningar och företag och andra verksamheter på ön men
också mellan Åstol och andra öar samt “fastlandet” och den kommun vi är en del av.
3. Kulturarvets utveckling (miljö, sevärdheter samt kulturliv).
4. Marknadsföring, information och kommunikation med utgångspunkt hos våra
verkliga och möjliga besökare.

7 HANDLINGSPLAN FÖR ÅSTOLS FRAMTID

Målområde 1
Boende (året-runt–boende, deltidsboende, turister samt gästhamnsbesökare).

Aktivitet 1.1
Sammanställning av statistik
Sammanställa befintlig och inhämta ny statistik om öns förutsättningar

Ansvarig: Lena Göthe
Samverkanspartner: Projektgruppen
Tidsplan: november-april 2020

Aktivitet 1.2
Intervjustudie med gästen/kunden i fokus, pilotprojekt inom MSB-projektet
Syftet är att identifiera vad som utgör Åstols attraktionskraft och vad som är den samhällskultur som vi i det fortsatta arbetet vill beskriva.
Intervjuer av året-runt-boende, deltidsboende, turister och
gästhamnsbesökare. Varför väljer människor att bo här, vad gör att de bor
kvar, vad drömmer de om, vad skulle behövas för att bo
större delar av året? Varför väljer turister och gästhamnsbesökare vår ö och
vad skulle behövas för en än mer meningsfull vistelse?

Ansvarig: Margareta Bohlin
Utförare: Anlitad universitetsstudent
Tidplan: Juni till september 2020
Budget: 25 000 kr
Finansiering: projektmedel från MSB-projektet

• Aktivitet 1.3
Samtalsverkstäder
Inbjudan till dialoger med samtliga boende på ön med presentation av arbetet
och med inkluderande arbetsformer för allas inflytande i formandet av den
fortsatta processen, vilken nu har fått namnet Åstol Året Runt.

Ansvarig: Projektets projektledare
Samverkanspartner: Tjörns kommun
Tidplan: Våren 2021

• Aktivitet 1.4
Enkätstudie om uthyrning
Syftet är att ta reda på om fastighetsägare på Åstol är intresserade av en
organisation kring marknadsföring, mottagande av gäster, städning mm.

Ansvarig: Lena Göthe och Margareta Bohlin
Tidplan: April 2021
Finansiering: Ideell

 

Målområde 2
Samverkan dels mellan föreningar och företag och andra verksamheter på ön men också
mellan Åstol och andra öar samt “fastlandet” och Tjörns kommun.

● Aktivitet 2.1
Utveckling av ett samverkansråd (“öråd 2.0”).
Samverkan mellan föreningar och företag på ön, ett forum som blir effektivt
och inbjudande för att arbeta fram synergier, effektivisering och samarbete.

Ansvarig: Metha Brattwall
Samverkanspartners: Föreningar och företag
Tidplan: Maj-september 2020

2.1.1 Utveckling av en företagarförening på Åstol
En företagarförening grundades i augusti 2020. I formandet av
samverkansrådet blev det tydligt att det saknades en kanal för öns
företagare.

• Aktivitet 2.2
Samverkan mellan Åstol, Dyrön, Klädesholmen, Tjörnekalv, Rönnäng och
Bleket.
Syftet är att samarbeta med gemensamma frågor och mot/med kommun och
region, samt att skapa synergier utifrån olika förutsättningar och
kompetenser.

Ansvarig: Åstols samhällsförening
Samverkanspartner: Representanter från Dyrön, Klädesholmen och
Tjörnekalv.
Tidplan: möten en gång om året

• Aktivitet 2.3
Samordning för säsongstematiska aktiviteter
Samordna föreningar och företag för att möjliggöra boende, shopping,
sevärdheter, upplevelser och mat för evenemang på höst, vinter och vår.
Syftet är att få boende och gäster att tillbringa mer tid och spendera medel
som gynnar Åstol och dess samhällsservice och företagande. Ett exempel är
den julmarknad som varje år genomförs på Åstol.

Ansvarig: Projektledare, samverkansråd samt en eventuell framtida
kulturgrupp
Tidplan: oktober 2020-
Finansiering: Sponsring, “share to care”, föreningarnas och företagens egna
kapital

 

Målområde 3
Kulturarvets utveckling (miljö, sevärdheter samt kulturliv).

• Aktivitet 3.1
Identifiera unika sevärdheter, förnya och förbättra
Identifiera öns unika kulturhistoriska utbud. Bevara och förnya befintliga och
potentiella sevärda platser, inled samarbete med närliggande öars
sevärdheter samt placera spännande informationsskyltar vid sevärda platser.

Ansvarig: Projektledare i samarbete med samverkanspartners, eventuellt
hembygdsföreningen
Samverkanspartner: Föreningar, företag samt enskilda aktörer
Finansiering: Åstols samhällsförening samt samverkanspartners

• Aktivitet 3.2
Identifiera och utveckla kulturlivet
Utveckla samt arbeta fram fler former av icke säsongsbundna kulturella
arrangemang i form av till exempel lokalhistoria, hälsa, musik, teater, konst
och dans som inte är säsongsbundet.
Ansvarig: Någon typ av forum för dessa frågor skulle kunna skapas

Samverkanspartner: Rökeriet, caféet, gallerier, eldsjälar och olika
kompetenser
Tidplan: mars 2021 och framgent
Finansiering: Kulturråd, turistråd mm beroende på form

3.2.1
Interaktiv konstutställning om Åstol och dess befolkning
Tidplan: våren och sommaren 2021

Målområde 4
Marknadsföring, information och kommunikation med utgångspunkt hos våra verkliga och
möjliga besökare.

Aktivitet 4.1
Översyn och samordning av hemsidor och sociala medier
Vi har många olika forum där Åstol och dess verksamheter presenteras på
olika sätt och med olika syften. Det finns poänger med att undersöka vissa
möjligheter till samordningsvinster.

Ansvarig: Åstols nystartade kommunikationsgrupp
Samverkanspartner: Föreningar, företag och andra verksamheter tillsammans
med turistrådet
Tidplan: Juni 2020 och framgent
Finansiering: Föreningar, turistrådet, regional företagsutveckling

• Aktivitet 4.2
Översyn av information och skyltning vid väsentliga platser
Identifiera vilken information som finns för besökare till ön i form av skyltar
och tavlor på platser för sevärdheter och viktiga platser som till exempel
färjeläget. Framställa kartor och broschyr, i pappersform och digitalt.

Ansvarig: Åstols samhällsförening och övriga föreningar
Samverkanspartner: Öns föreningar med inspiration från Dyrön (som gott
exempel)
Tidplan: juni 2020 och framgent
Finansiering: Kommun, föreningar, turistrådet

Aktivitet 4.3
Samarbete med kringliggande platser för marknadsföring
Starta samarbete med till exempel Dyrön, Klädesholmen, Tjörnekalv och
Rönnäng för att marknadsföra aktiviteter som gör att gäster/kunder stannar
längre och spenderar mer.

Ansvarig: Åstols nystartade kommunikationsgrupp
Samverkanspartner: Grannsamhällen, föreningar och företag
Tidplan:
Finansiering: Turistrådet, föreningarna, företagen

• Aktivitet 4.4
Undersöka möjligheter att skapa en samordningsfunktion med fokus på de
som besöker vår ö
På Åstol saknas en samordnande funktion som har gästen i fokus och som kan
informera om aktiviteter, boende och övriga faciliteter. Det skulle också
kunna
handla om samordning kring bokningar av rum/hus för uthyrning.

Ansvarig: Projektets projektledare samt samverkansrådet
Samverkanspartner: Turistrådet, Åstols handelsbod, båtföreningen
(hamnkontoret), turistrådet
Tidplan: September 2020-juni 2021
Finansiering: Turistrådet, föreningarna, uthyrare, de aktuella företagen med
flera

8 GENOMFÖRDA, PÅGÅENDE OCH EJ PÅBÖRJADE AKTIVITETER – EN SCHEMATISK ÖVERSYN

MÅLOMRÅDE
KLART
PÅGÅENDE
EJ PÅBÖRJAT
1 BOENDE - aktivitet:
1:1
1:2
1:3
1:4
2 SAMVERKAN - aktivitet:
2:1
2:1:1
2:2
2:3
3 KULTURARVETS UTVECKLING - aktivitet:
3:1
3:2
3:2:1
4 MARKNADSF., INFO., OCH KOMM. - aktivitet:
4:1
4:2
4:3
4:4