Vad händer i Åledammen?

Många har säkert gått förbi Åledammen och sett att det bubblar där. Det är Åstols vägförening som har hand om skötseln av dammen som tagit tag i saken för att få till en bättre vattenkvalité och hindra att den växer igen. Med hjälp av en luftpump, som via slangar pumpar ut luft till tre olika ventiler på botten av dammen, syresätts vattnet. Därigenom förbättras vattenkvalitén så att fler djurarter kan överleva i vattnet samtidigt som växtligheten bryts ner på ett bättre sätt. Dessutom hindrar luftcirkulationen att det blir bottenfruset i dammen, om det nu blir en kall vinter. Fyra karpar har också inhandlats och planterats in i dammen. Karparna är grå till färgen och väldigt skygga så de är svåra att se i vattnet, men de finns där. De kommer att livnära sig på den växtlighet som finns i dammen, så de kommer att göra allt de kan för att hindra att Åledammen växer igen.

De karpar som planterats in är gräskarpar som ursprungligen är en kinesisk art, men som inköpts från Aneboda Fiskodling som odlat karp i över 100 år. Gräskarparna livnär sig på växter, och betar ned oönskad vegetation. Under den varma årstiden betar gräskarpen motsvarande sin egen vikt per dag.

Genom att gräskarpen tillvaratar en outnyttjad födoresurs sluts därmed det ekologiska kretsloppet. När risk för bland annat syrebrist och andra skador beroende på förmultnade växter minimeras skapas möjligheter för utvecklingen av ett varierat djurliv i dammen. För mer information om gräskarp se www.aneboda.se

Stort engagemang när gräskarparna skulle planteras in i Åledammen.

Anita Magnusson håller Ulrika Ekberg så hon inte följer med fiskarna i djupet. Mats Lorentsson bistår med hjälp men är tryggare på kajen.